TIX0004 | Kevin A
Skymatix / Senior Captain
15 hours ago
207
350h 49m
1443h
97
-382 ft/min
1h 42m
77%
467 nm
96,724 nm
3,468 kg
717,779 kg
100 Hours Award
50 Flights
100 Flights
Inaugural Tour Award
European Tour #1
Australia & New Zealand Tour
15
1h 26m
360 nm
3,134 kg
-353 ft/min
98

22
35
34
100%
100%
100%
32h 5m
79h 50m
55h 20m
8,295 nm
18,589 nm
14,855 nm
71,916 kg
126,177 kg
114,511 kg
-357 ft/min
-377 ft/min
-356 ft/min
99
97
97