TIX0090 | George K
Skymatix / Second Officer
2 days ago
73
117h 26m
127h
97
-261 ft/min
1h 37m
0%
470 nm
34,286 nm
3,283 kg
239,667 kg
100 Hours Award
50 Flights
Inaugural Tour Award
European Tour #1
Australia & New Zealand Tour
3
1h 27m
475 nm
2,439 kg
-423 ft/min
86

0
10
12
0%
0%
0%
No Reports
15h 38m
20h 33m
0 nm
4,829 nm
6,592 nm
0 kg
32,387 kg
41,394 kg
0 ft/min
-318 ft/min
-269 ft/min
0
95
97